گردونه ی flexiran
flexiran (محصول)

شرکت فلکسیران نمایندگی انحصاری فلکسیوا ترکیه در ای

شرکت فلکسیراننمایندگی انحصاری لوله های فلکسیبل عایقدار و بدون عایق شرکت فلکسیوا ترکیه در ایرانجهت انتقال هوا ایر کاندیشنها و داکت اسپلیتها در ساختمانها مراکز خرید هتلها و بیمارستانهالوله های فلکسیبل فلکسیوا جایگذینی مناسب حهت کانالهای وبیشتر ...
flexiran (پست)

لوله خرطومی ولوله فلکسی بل شرکت فلکسیوا

شرکت فلکسیران نمایندگی انحصاری لوله های فلکسیبل عایقدار و بدون عایق شرکت فلکسیوا ترکیه در ایران جهت انتقال هوا ایر کاندیشنها و داکت اسپلیتها در ساختمانها مراکز خرید هتلها و بیمارستانها لوله های فلکسیبل فلکسیوا جایگذینی مناسب حهت کانالهای ورق گالوانیزه قدیمی و سنتی مزایا بیشتر ..

 |